Từ điển Thiền Osho - Absolute - Tuyệt đối

Osho Meditation Dictionary - Absolute


Never use the word 'absolute'; avoid it as much as possible — because it is the word 'absolute' that creates fanatics. Nobody has the absolute truth. Truth is so vast! All truths are bound to be relative. It is the word 'absolute' that has dragged the whole of humanity into misery. The Mohammedan thinks he has the absolute truth in the Koran; he becomes blind. The Christian thinks the absolute truth is in the Bible. The Hindu thinks the absolute truth is in the Gita, and so on and so forth. And how can there be so many absolute truths? Hence, the conflict, quarrel, war, religious crusades, jihads: "Kill others who are claiming that their truth is absolute — our truth is absolute!"

Down the ages, more murders, more rapes, more lootings, have been committed in the name of religion than in the name of anything else. And the reason? The reason is in the word 'absolute'.

Always remember: whatsoever we know and whatsoever we can ever know is bound to remain relative. To remember it will give you compassion. To remember it will make you liberal. To remember it will make you more humane. To remember it will help you to understand other viewpoints.

Truth is vast — simple but vast, as vast as the sky. The whole universe contains it, and the universe is unlimited, infinite. How can you conceive the whole truth? How can you have the absolute truth in your hands? But that is how the ego functions.

The ego is very tricky. The moment you start feeling something true, the ego immediately jumps in and says, "Yes, this is the absolute truth." It has closed your mind; now no more truth will be available. And the moment you assert, "This is absolute," you have falsified it.

A man of truth is always relative.

Excerpted from 'The Book Of The Books', Vol. 3 by Osho


Từ Điển Thiền Osho – Tuyệt đối

 Đừng bao giờ dùng từ 'tuyệt đối'; hãy tránh nó càng nhiều càng tốt - bởi vì từ 'tuyệt đối' tạo ra cuồng tín. Không ai có chân lý tuyệt đối. Sự thật là quá rộng lớn! Tất cả sự thật bị ràng buộc vào cái tương đối. Từ 'tuyệt đối' đã kéo toàn thể nhân loại vào đau khổ. Tín đồ Hồi giáo cho rằng họ có sự thật tuyệt đối trong kinh Koran; họ trở nên mù. Người Kitô giáo nghĩ rằng sự thật tuyệt đối nằm trong Kinh Thánh. Người Hindu cho rằng sự thật tuyệt đối nằm trong Gita, và vân vân và vân vân. Và sao lại có thể có quá nhiều sự thật tuyệt đối đến thế? Vì vậy mà xung đột, cãi vã, chiến tranh, cuộc thập tự chinh tôn giáo, jihads: "Hãy giết những người đang tuyên bố rằng sự thật của họ là tuyệt đối - sự thật của chúng ta mới là tuyệt đối!"

Qua nhiều thời đại, ngày càng nhiều vụ giết người hơn, hãm hiếp hơn, cướp bóc hơn xảy ra nhân danh tôn giáo, hơn là nhân danh những thứ khác. Và lý do? Lý do nằm trong từ 'tuyệt đối' .

Luôn nhớ rằng: bất cứ điều gì chúng ta biết và có thể từng biết thì vẫn cứ bị ràng buộc vào cái tương đối. Việc ghi nhớ điều đó sẽ mang lại cho bạn lòng trắc ẩn. Việc ghi nhớ điều đó sẽ mang lại cho bạn tự do. Việc ghi nhớ điều đó sẽ mang lại cho bạn nhân đạo hơn. Việc ghi nhớ nó sẽ giúp bạn hiểu rõ những quan điểm khác.

Sự thật là mênh mông - đơn giản nhưng mênh mông, bao la như bầu trời. Toàn thể vũ trụ chứa đựng nó, và vũ trụ thì không giới hạn, là vô hạn. Làm thế nào bạn có thể hiểu được toàn bộ sự thật? Làm thế nào bạn có thể có sự thật tuyệt đối trong tay bạn? Nhưng đó lại là cách bản ngã hoạt động.

Bản ngã rất xảo quyệt. Thời điểm bạn bắt đầu cảm thấy một điều gì đó đúng, bản ngã ngay lập tức nhảy vào và nói, "Vâng, đây là sự thật tuyệt đối." Nó đã đóng cửa tâm trí bạn; bây giờ không còn chân lý nào nữa tồn tại. Và khoảnh khắc bạn khẳng định: "Điều này là tuyệt đối," bạn đã xuyên tạc nó.

Con người của chân lý luôn luôn là tương đối.

Trích quyển 'Sách của những quyển sách', Tập 3 - Osho

right-sidebar
price/$00.00

0 Comments